ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง   รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาปรับปรุงลานอเนกประสงค์ และวางท่อ-

ระบายน้ำ  คสล.  พร้อมบ่อพัก  คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก  ถนนเทศบาล 10  (ถนนเลียบชายทะเล - บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ)  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

…………………………………………………..

 

ตามที่เทศบาลเมืองสัตหีบ  ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ตามประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบ  ลงวันที่  9   กรกฎาคม  2552  และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่  8/2552  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2552  โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ และวางท่อระบายน้ำ  คสล. พร้อมบ่อพัก  คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก  ถนนเทศบาล 10  (ถนนเลียบชายทะเล  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ)   ในวันที่  31  กรกฎาคม  2552  ระหว่างเวลา  11.00 - 12.00  (ชั้น 1) กองคลัง  เทศบาลเมืองสัตหีบ โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม   7   ราย  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงานจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ และวางท่อระบายน้ำ  คสล. พร้อมบ่อพัก  คสล. ฝาตะแกรงเหล็ก  ถนนเทศบาล 10  (ถนนเลียบชายทะเล  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ)   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังต่อไปนี้

    1.  หจก.  รับบิชเซ็นเตอร์ 
                                2.  บริษัท  กรุงเทพคอนกรีต  (1989)  จำกัด
                                3.  หจก.  บ้านบึงโยธา  ก่อสร้าง                  
                                4.  หจก.  ซี เค  วิศวโยธาการก่อสร้าง          
                                5.  หจก.  เอส  พี  แอล  ซีวิล                                                                                                                                                                          6.  บริษัท  สงวนการโยธา  (1996)  จำกัด
                                7.  หจก.  เอกศิริก่อสร้าง                                                                 

                                                                     

                                                                    ประกาศ      วันที่   10    เดือน  สิงหาคม   ..  2552

 

                                                                                                ลงชื่อ……………………………………..ประธานกรรมการ

                                                                                                                (นางวรรณลดา     ใจรักษ์)

                                                                                                ลงชื่อ……………………………………..กรรมการ

                                                                                                                (นางอนงค์     สำเนากลาง)

                                                                                                ลงชื่อ……………………………………..กรรมการ

                                                                                                                (นางจิราลักษณ์     รังษา)