สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
โทรศัพท์ : 055-621929, 055-613358, 055-616062  โทรสาร : 055-621929, 055-613358, 055-616062
อีเมล์ : admin@sukhothailocal.go.th
Powered By wnt.co.th