สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางพลี
15 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2337-3490 โทรสาร : 0-2337-3489
Powered By wnt.co.th