ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ประวัติความเป็นมา


    

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลแปลงยาว

     เทศบาลตำบลแปลงยาว ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
พ.ศ.2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และ พ.ร.บ นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น จึงมีผลบังคับใช้ในวันที่  24 พฤษภาคม 2542 แต่นั้นเป็นต้นมา
     ปัจจุบันเทศบาลตำบลแปลงยาว มีอาคารสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลแปลงยาว ในพื้นที่ชุมชนตลาดบางบ่อ เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 มีพื้นที่ประมาณ 7.03 ตารางกิโลเมตร